"ރޭޑިއޯ" އައިއޯއެސް އެޕްލިކޭޝަން ލޯންޗުކުރުމަށް ތިޔަ ލޮބުވެތި އެހުންތެރިންގެ ދީލަތި އެހީތެރިކަން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ!
އަޅުގަނޑުމެންގެ އެކައުންޓް ނަމްބަރ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ރޭޑިއޯ އައިއޯއެސް އެޕްލިކޭޝަން ލޯންޗް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ބޭޏުންވަނީ 150 ޔޫއެސް ޑޮލަރެވެ. މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަނީ 12 ޔޫއެސް ޑޮލަރު ލިބިފައެވެ.